Welkom op de website van SBO-Boswijk e.o.Stichting Bewonersorganisatie Boswijk e.o.

1. Bewonersorganisatie

Logo SBO-BoswijkTijdens een bijeenkomst rond ‘duurzaam veilig’ in het voorjaar van 2002 is de vraag door Prisma gesteld of er in Boswijk ook belangstelling was voor het oprichten van een bewonersorganisatie. Hierop hebben enkele bewoners positief gereageerd. Zij zijn druk aan de slag gegaan en op 19 september 2002 was het dan een feit: de Stichting Bewoners Organisatie Boswijk en omstreken was geboren. De Stichting Bewoners Organisatie Boswijk en omstreken (SBOBeo) bestaat momenteel uit 11 vrijwilligers. Deze bewoners zijn zowel huurders als huiseigenaren en komen uit alle delen van Boswijk. De Stichting Bewoners Organisatie Boswijk streeft er naar om zoveel mogelijk bewoners bij hun vrijwilligerswerk te betrekken. Het bestuur van de Stichting Bewoners Organisatie Boswijk bestaat uit een Dagelijks Bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en Algemeen Bestuur, het algemeen bestuur vergadert in principe 1 keer per maand. Indien nodig zullen er extra vergaderingen belegd worden. De Stichting Bewoners Organisatie Boswijk wordt bij haar werkzaamheden ondersteund door een vaste medewerker van Kwartier Zorg en Welzijn (voorheen Stichting Prisma). Deze vaste werknemer is aanwezig bij de vergaderingen van het algemeen bestuur en de wijkteamvergaderingen en is daarnaast betrokken bij velerlei activiteiten. Er zijn naast de bestuursvergaderingen een aantal commissies actief, oa. Project nieuwe wijkbewoners, Beheer Openbare Ruimte, Activiteiten, Wijkteam, PR (website,nieuwsbrief/wijkkrant).
Indien nodig komen hiervoor een aantal leden bijeen.

2. Doelstelling

De doelstelling van de Bewonersorganisatie Boswijk ten opzichte van de bewoners in Boswijk e.o. is het behartigen van de belangen in Boswijk. Wij streven hierbij naar een prettig leefklimaat waarbij iedereen onafhankelijk van afkomst of religie fijn en veilig kan wonen in Boswijk. Sleutelwoorden die wij hierbij gebruiken, zijn systematisch inventariseren, praktische oplossingen zoeken, informeren van bewoners, wijkgevoel versterken, relatie bewoners en bewonersorganisatie versterken. Wij worden hierbij ondersteund door een medewerker van Kwartier Zorg en Welzijn.

De Bewonersorganisatie,

  • is constant aan het ontdekken wat de belangen van de bewoners zijn.
  • is constant aan het ontdekken welke informatie of activiteiten de bewoners willen of problemen die er spelen.
  • overlegt met allerlei instanties.
  • zoekt antwoorden op vragen of problemen vanuit de bewoners en communiceert dit antwoord aan een breed publiek (straatniveau of wijkniveau).
  • informeert over actuele situaties in de wijk.
  • informeert bewoners over stappen of info komend vanuit de gemeente of andere instanties.
  • organiseert in samenwerking met andere organisaties informatie / thema middagen/avonden over actuele onderwerpen.
  • organiseert (eventueel in samenwerking met andere organisaties) activiteiten voor jong en oud met als doel het multiculturele wijkgevoel te versterken.
  • zet zich in om nieuwe bewoners te verwelkomen en hen te informeren over de wijk.
  • zet zich in om de bewoners zoveel mogelijk te informeren over de werkzaamheden en activiteiten van de bewonersorganisatie zodat de bewonersorganisatie een goede naam houdt, het vertrouwen van de bewoners in de bewonersorganisatie vergroot wordt en meer mensen als vrijwilliger of met vragen zich bij de bewonersorganisatie aanmelden.

3. Werkgebied

Het werkgebied van de bewonersorganisatie Boswijk wordt begrensd door de Kleine Meersterstraat, het spoor, de Kees de Haanstraat en de Noorderstraat. Naast Boswijk is ook een klein deel meegenomen van het gebied Kleine Meer, nl. de Kleine Meersterstraat. Er wonen in het werkgebied +/- 2100 bewoners in zo’n 950 woningen. In Boswijk staan +/- 821 woningen, die gebouwd zijn tussen 1970 en 1990. Aan de Noorderstraat en Kleine Meersterstraat staan +/- 129 woningen die gebouwd zijn tussen 1900 en 2002. De woningen bestaan voor 90% uit laagbouw en 10% uit meergezinswoningen van 1 tot 2 woonlagen.

4. Overlegsituaties

Wijkteam
Er vindt 2 keer per jaar overleg plaats met diverse instanties die betrokken zijn bij de wijk, zoals gemeente, woningcorporaties, wijkagent, basisschool, Kwartier zorg en welzijn of evt. andere instanties. Als we elkaar nodig hebben treffen we elkaar buiten het wijkteam om.

5. Wijkactiviteiten voor ouderen

Bewonersorganisatie Boswijk e.o., POSO en Zonnehuis St. Jozef organiseren gezamenlijk een keer per kwartaal een activiteit voor de senioren (55+) in Zonnehuis St. Jozef. Geweest zijn bijvoorbeeld een barbecue, lezingen over diverse onderwerpen van vroeger tijd, proeverij, zanggroepen etc. Vaak kunnen bezoekers ook zelf actief bijdragen aan activiteiten. De stijgende bezoekersaantallen motiveren om enthousiast door te gaan met het organiseren van aantrekkelijke activiteiten voor de doelgroep.

6. Stichting Platform Sappemeer

Bewonersorganisatie Boswijk e.o. is vertegenwoordigd in platform Sappemeer. “Het doel van Platform Sappemeer is de belangen behartigen van Sappemeer als leefgemeenschap in zijn geheel door lokale krachten te bundelen en lokale samenwerking te stimuleren van in Sappemeer aanwezige organisaties”. Meest in het oog springende activiteiten zijn tot dusver de georganiseerde Kartonfestivals (2010, 2012, 2014). Verder is mede door haar inzet o.a. het stoplicht op de Noorderstraat gerealiseerd en werd (helaas tevergeefs) gestreden voor het behoud van de bibliotheek in Sappemeer.
Meer informatie is te vinden op www.platformsappemeer.nl.